Log in
+30 210 9919157

Η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ ιδρύθηκε το 1981 από μια ομάδα έμπειρων και ειδικά καταρτισμένων μηχανικών και τεχνιτών, προερχόμενοι από την ΜΩΡΑΪΤΗΣ-ΛΑΣΚΑΡΗΣ, την πρώτη Τεχνική Εταιρεία Ανελκυστήρων στην Ελλάδα. Ακόμα και σήμερα αυτή η ομάδα συνεχίζει δυναμικά το έργο της, με τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους, με πρώτον απ’ όλους την ικανοποίηση του πελάτη-συνεργάτη. Οι νέες τεχνολογίες, τα έμπειρα στελέχη, οι καινούργιοι δυναμικοί συνεργάτες μας και η ίδια πάντα αξία που μας χαρακτηρίζει πλέον μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε κάθε είδους υπηρεσία στο χώρο των ανυψωτικών μηχανημάτων. Η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την εξασφάλιση της συνεχούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν την λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές που υπογραμμίζονται στα πλαίσια του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς το πρότυπο ISO 9001: 2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και την διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα πλαίσια της άνωθι καταγεγραμμένης και εφαρμοζόμενης πολιτικής η εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ
παρακολουθεί και ιχνηλατεί τις ανάγκες των πελατών (εσωτερικών και εξωτερικών) καθώς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, η οποία είναι η

Μελέτη, Εγκατάσταση, Εκσυγχρονισμός, Επισκευή και Συντήρηση Ανελκυστήρων, Ανυψωτικών και 
Κυλιόμενων Διαδρόμων & Κλιμακίων

ώστε να είναι σε θέση να παρέχει αξιόπιστες, άρτιες, επικαιροποιημένες και καινοτομικές υπηρεσίες, που να εξασφαλίζουν την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.


Για την εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ η έννοια της ποιότητας εμπερικλείει τα κάτωθι:

  • Εστίαση προς την ικανοποίηση των αναγκών, αλλά και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών.
  • Παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα κατασκευής, αξιοπιστία και ασφάλεια προς τον χρήστη.
  • Εμπορική πολιτική για την διατήρηση ιδιαίτερα ανταγωνιστικών τιμών σε επίπεδο τόσο του άμεσου κόστους αγοράς, όσο και του μακροπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.
  • Ταχεία ανταπόκριση στην παροχή υπηρεσιών.
  • Ειλικρίνεια, σαφήνεια και αξιοπιστία στην επικοινωνία και την συνεργασία με τους πελάτες.
  • Συμμόρφωση προς επιταγές νόμων και κανονισμών.

Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν τη βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών, συμπίεση του ποσοστού αστοχιών σε παρεχόμενες υπηρεσίες, αύξηση του εύρους των παραγόμενων υπηρεσιών, διεύρυνση της πελατειακής βάσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης σε υφιστάμενους πελάτες.

Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στα πλαίσια των Ανασκοπήσεων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της εταιρείας Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Οι τρεις άξονες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:

  • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
  • η ικανοποίηση του πελάτη και
  • η διαρκής βελτίωση.

Είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ. Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται ως προς την συνεχιζόμενη καταλληλότητα της.

 

Η Γενική Διεύθυνση της Μαραγκουδάκης Θ. Εμμ. & ΣΙΑ ΙΚΕ

 

 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

iso egatastasi      iso meleti

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πωλήσεις

+30 210 9919157

+30 693 2822856

Fax: +30 210 9917428

Email: elevator@otenet.gr

Πιστοποιητικά Ποιότητας

Log in or Sign up